info@tarazstore.com
02166156148 - 02166156145
09124486168

ترازو ازمایشگاهی

1234مجموع 62 محصول
 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل L2202

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل L2202

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل L2202 با ظرفیت 2200 گرم و دقت 0/01 گرم دارای سطح فیلترینگ انتخابی برای حذف نوسانات حاصل از محیط می باشد, ترازو معرفی شده دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل S2202

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل S2202

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل S2202 با ظرفیت 2200 گرم و دقت 0/01 گرم دارای قابلیت توزین از زیر می باشد, ترازو معرفی شده دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل S1202

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل S1202

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل S1202 با ظرفیت 1200 گرم و دقت 0/01 گرم دارای قابلیت توزین از زیر می باشد ,ترازو عرفی شده دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل L20001

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل L20001

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل L20001 با ظرفیت 20 کیلوگرم و دقت 0/1 گرم دارای سطح فیلترینگ برای حذف نوسانات حاصل از محیط می باشد , ترازو معرفی شده دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل S3201

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل S3201

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل S3201 با ظرفیت 3200 گرم و دقت 0/1 گرم دارای قابلیت کارکرد با برق و باتری می باشد ,ترازو معرفی شده دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل S3102

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل S3102

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل S3102 با ظرفیت 3100 گرم و دقت 0/01 گرم دارای قابلیت توزین از زیر می باشد , ترازو معرفی شده دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل L4202

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل L4202

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل L4202 با ظرفیت 4200 گرم و دقت 0/01 گرم دارای سطح فیلترینگ انتخابی برای حذف نوسانات حاصل از محیط می باشد ,ترازو معرفی شده دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل LW423

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل LW423

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل LW423 با ظرفیت 420 گرم و دقت 0/001 گرم دارای سطح فیلترینگ انتخابی برای حذف نوسانات حاصل از محیط می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل MW723i

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل MW723i

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل MW723i با ظرفیت 720 گرم و دقت 0/001 گرم دارای کالیبراسیون داخلی بدون نیاز به وزنه می باشد , ترازو معرفی شده دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل LW423i

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل LW423i

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل LW423i با ظرفیت 420 گرم و دقت 0/001 گرم دارای سیستم کالیبراسیون داخلی بدون نیاز به وزنه می باشد ترازو معرفی شده دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پساز فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل M6202i

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل M6202i

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل M6202i با ظرفیت 620 گرم و دقت 0/01 گرم دارای کالیبراسیون داخلی بدون نیاز به وزنه می باشد , ترازو معرفی شده دارای 1 سال گاراتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل MW1203i

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل MW1203i

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل MW1203i با ظرفیت 1200 گرم و دقت 0/001 گرم دارای کالیبراسیون داخلی بدون نیاز به وزنه می باشد, ترازو معرفی شده دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل MW1003i

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل MW1003i

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل MW1003i با ظرفیت 1 کیلوگرم و دقت 0/001 گرم دارای کالیبراسیون داخلی بدون نیاز به وزنه می باشد ,ترازو معرفی شده دارای 1 سال گاانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو رطوبت سنج دیجیتالی مدل 163L

  ترازو رطوبت سنج دیجیتالی مدل 163L

  ترازو رطوبت سنج دیجیتالی مدل 163L با ظرفیت 160 گرم و دقت 0/001 گرم دارای قابلیت اندازه گیری و نمایش رطوبت از 0% تا 100% با دقت 0/01% می باشد , ترازو معرفی شده دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو انالیتیکال دیجیتالی بل ایتالیا مدل M214Ai

  ترازو انالیتیکال دیجیتالی بل ایتالیا مدل M214Ai

  ترازو انالیتیکال دیجیتالی بل ایتالیا مدل M214Ai با ظرفیت 210 گرم و دقت 0/0001 گرم دارای کالیبراسیون داخلی بدون نیاز به وزنه می باشد, ترازو معرفی شده دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل KL20001

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل KL20001

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل KL20001 با ظرفیت 20 کیلوگرم و دقت 0/1 گرم دارای کفه توزین بسیار بزرگ و مقاوم از جنس فلز می باشد , ترازو معرفی شده دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل KL32001

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل KL32001

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل KL32001 با ظرفیت 32 کیلوگرم و دقت 0/1 گرم دارای کفه توزین بزرگ مقاوم از جنس فلز می باشد , این ترازو دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل ES422

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل ES422

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل ES422 با ظرفیت 420 گرم و دقت 0/01 گرم دارای قابلیت کار با برق و باتری قلمی می باشد , ترازو معرفی شده دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل S6501

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل S6501

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل S6501 با ظرفیت 6500 گرم و دقت 0/1 گرم دارای قابلیت توزین از زیر می باشد , ترازو معرفی شده دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

 • ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل L1002

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل L1002

  ترازو دقیق ازمایشگاهی بل ایتالیا مدل L1002 با ظرفیت 1 کیلوگرم و دقت 0/01 گرم دارای سطح فیلترینگ انتخابی برای حذف نوسانات حاصل از محیط می باشد, این ترازو دارای 1 سال گارانتی و 10 سال خدما پس از فروش می باشد.

1234مجموع 62 محصول

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :